Pyrford Red Park Scout Cubs

เมื่อพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายลอดดอน จัดกิจกรรมต้อนรับคณะลูกเสือจาก ไพร์ฟอร์ด เรด พาร์ค สเก้าท์ กรุ๊ป ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มกว่า 30 คน ได้มีความสนใจที่อยากจะศึกษาเรียนรู้ วัฒนธรรมชาวพุทธและความรู้เบื้องต้นในพระพุทธศาสนา ในโอกาสนี้วัดพระธรรมกายลอนดอนได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เยาวชนเหล่านี้ โดยพระอาจารย์ได้นำนั่งสมาธิเบื้องต้นแก่คณะลูกเสือและผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมต่างได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการปฏิบัติธรรม จากนั้นพระอาจารย์ได้แนะนำความรู้เกี่ยวกับคำสอนหลักในพระพุทธศาสนา การทำความดี การรักษาศีล สถานที่สำคัญในพระพุทธศาสนาและวันสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากนั้นเป็นกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธการทักทาย และการกล่าวขอบคุณ ทุกคนที่เข้าร่วมต่างประทับใจ

Reality Within

The still mind: able to enter within, will see reality, because reality within the seventh base of the mind is real. If you are really accomplished, really still, you will know and see the reality within; and find happiness, purity and refuge within.

“Page to Happiness”

When we look at the world and life correctly …and see things as they really are, The season of happiness … will arrive like a fresh wind blowing through our garden, Carrying the faint tinkle of wind chimes to enliven … and refresh our hearts and mind. All kind of flowers would bloom and pait

Doing Monastic Duties in Hasting

กัลฯ ปานชีวา ได้นิมนต์คณะสงฆ์มาที่บ้านเพื่อทำบุญสวดมนต์ นั่งสมาธิ ถวายผ้าป่าและถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้แสดงธรรมเรื่องกฏแห่งกรรม ได้สร้างความปลื้มใจให้กับชาวไทยที่สร้างบารมีในต่างแดน ณ เมือง Hasting เป็นอย่างมาก ซึ่งกิจกรรมนี้มีจัดขึ้นทุกๆ เดือน

Bright house & Clear mind No.1

บ้านสวย ใจใส หลังแรกประจำเดือนมกราคม บ้านพี่เจี๊ยบ(กัลฯพรพรรณ กระจ่างจิต) ได้ต้อนรับพร้อมเปิดเผยได้นำหลักความดีสากลที่ได้รับฟังจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อและเข้าร่วมโครงการความดีสากล ณ วัดพระธรรมกายลอนดอน มาใช้จริงในบ้านและเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตโดยเน้นในเรื่อง ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความสุภาพนุ่มนวล การตรงต่อเวลาและมีจิตตั้งมั่น ในทุก 5 ห้องชีวิต วันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เปิดบ้านต้อนรับคณะพระอาจารย์ให้เยี่ยมชมบ้านและเปิดใจในการนำหลักความดีสากลมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร ขออนุโมทนาบุญในทุกความดี และโปรดติดตามเทปบันทึกภาพได้ต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้  

Magha Puja Day

มาฆบูชา Magha Puja วันที่พระบรมศาสดา Is the day the Lord Buddha ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ Gave the Principal Teaching แก่เหล่าพระอรหันต์ 1,250 องค์ To 1,250 Arahats ผู้ทรงอภิญญา Who were ordained ล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา By the Lord Buddha. ที่มาประชุมกัน These Arahats came together โดยมิได้นัดหมาย Without any prior arrangement ณ เวฬุวันมหาวิหาร To the Veluvana Temple ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 On the 15th day of

The Inner Peace Retreat Meditation 6

เมื่อวันที่ 28-30 มิถุนายน ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายลอดดอน จัดโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่น The Inner Peace Retreat Meditation โดยมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วม ทั้งหมด กว่า 20 คน ซึ่งโครงการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจโดยเฉพาะชาวท้องถิ่นได้มีโอกาสมาอยู่วัดเพื่อเรียนรู้ความรู้สากลในพระพุทธศาสนา ด้วยการถือศีล 8 ปฏิบัติธรรมตามกิจวัตรกิจกรรมที่ทางวัดจัดให้ ถือเป็นเรื่องดีและใหม่สำหรับชาวตะวันตก

20-22 March 2015 | The Inner Peace Meditation Retreat #11

Key facts Type : Weekend Meditation Retreat Teaching monk : Ven. Phra Nicholas Thanissaro BSc. MA, PGCE, Dip.Med. Teacher. Location : Wat Phra Dhammakaya London (DISUK Headquarters) 2 Brushfield Way, Knaphill, Woking, Surrey, GU21 2TG Dates : Friday 20 March (7.00pm) to Sunday 22 March 2015 (4.00pm) Registration fee : the Standard Rate is £75 and the Sponsor Rate is £100 (cash or cheque payable to “DISUK”) NB. Please pay the fee in full before attending the retreat. Retreatants : 20 (FCFS)