Information for Young Dhamma Training Programs in 2014

แจ้งข่าวบุญผู้ปกครองนาคธรรมทายาท ปี 2557

โครงการอบรมธรรมทายาทชาย (บวชสามเณร) เริ่มโครงการ เข้าวัด/ ปฐมนิเทศ / ปลงผม ​26 ก.ค. ​เวลา 13.00 น.

วันบวชเณร (วัดพระธรรมกายลอนดอน)​2 ส.ค. ​เวลา 09.00 น.

ทำบุญฉลองสามเณรบวชใหม่(อาทิตย์ต้นเดือน)​3 ส.ค. ​เวลา 06.30 น.

วันลาสิกขา​​10 ส.ค. ​เวลา 13.00 น.

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง

เริ่มเข้าโครงการ ปฐมนิเทศ​16 ส.ค.​เวลา 13.30 น.

เสร็จสิ้นโครงการ (อาทิตย์ต้นเดือน)​23 ก.ย. ​เวลา 13.00 น.

 

Information for Young Dhamma Training Programs in 2014

Young Ordination Dhammadayada Training Programs

Beginning of Program​26th July at 01.00 pm

Ordination day​2nd August at 09.00 am

The New novice’s cerebration​ ​​3th August at 06.30 am​

Ending of the Program​10th August at 01.30 pm​

 

Young Lady Dhammadayada Training Programs

Beginning of Program​16th August at 01.30 pm

Ending of the Program​23th August at 01.30 pm

Comments

comments

Leave Comment

Your email address will not be published.